HOME > Company information > Executives

Executives

Board of directors

Chairman
Kazuhiko Kato
President
Yukihiko Shimazu
Managing Director
Michio Nagamine
Seiichi Sato
Director Board with an Audit and Supervisory Committee
Yukio Nagamura
Hiroyuki Imanishi
Kenichi Asano
Yasuo Aizawa

Executive officer

Senior executive officer
Toru Suzuki
Kiichiro Ito
Shigeru Masuda
Harumitsu Sugiyama
Haruhito Shibata
Executive officer
Kenji Yoshioka
Tatsuro Yoshihara
Masaaki Kaji
Genichi Ishikawa
Masayuki Iwahara
Toru Nagashima